Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Stanovy

STANOVY studentského spolku MOTOLÁK

 

1.   Základní ustanovení

1.1. Sdružení přijalo název Motolák.

1.2. Motolák je dobrovolným sdružením, stavovskou nezávislou organizací studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

1.3. Hlavními úkoly a posláním Motoláka je sdružovat studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za účelem reprezentace jejich zájmů a potřeb, rozvíjení mezinárodní studentské spolupráce, podpora vzdělávací a vědecké činnosti studentů, prosazování objektivních sociálních, materiálních a vzdělávacích zájmů studentů, propagační a vydavatelská činnost, rozvoj a organizace zájmové a kulturně-sportovní činnosti.

1.4. Sídlem sdružení je V Úvalu 84, Praha 5 – Motol.

1.5. Sdružení je právnickou osobou podle zákona 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové organizace neručí za závazky organizace.

1.6. Statutárním zástupcem je Předseda sdružení.

 

2.   Členství, jeho vznik a zánik

2.1. Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky do sdružení. Členství vzniká dnem zápisu do členské evidence.

2.2. Členem sdružení může být student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

2.3. Členem organizace se může stát i fyzická osoba, která není studentem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Členství vzniká dnem rozhodnutí Představenstva o přijetí na základě přihlášky do sdružení doručené Představenstvu prostřednictvím jednoho z jejích členů.

2.4. Členství ve sdružení je nepřenosné.

2.5. Členství ve sdružení je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích.

2.6. Členství ve sdružení zaniká

a)      dobrovolným vystoupením člena, k zániku členství dochází písemným oznámením vystupujícího člena, a to jeho doručením statutárnímu orgánu sdružení.

b)      automaticky členství zaniká ke dni ukončení studia člena na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze,

c)       automaticky členství zaniká při neobnovení na nový akademický rok do začátku první řádné Valné hromady konané na začátku tohoto akademického roku.

d)      vyloučením člena pro trvalé neplnění povinností nebo pro jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo hrubě poškozuje dobré jméno sdružení. Členství zaniká 15. dnem po doručení odůvodněného rozhodnutí o vyloučení Představenstva do vlastních rukou člena, pokud se neodvolá. Pokud s vyloučením člen nesouhlasí, může se ve stejné lhůtě 15 dnů od doručení proti rozhodnutí o vyloučení odvolat, a to písemně na adresu sdružení, anebo prostřednictvím jednoho z členů představenstva. O odvolání rozhoduje nejbližší Valná hromada s okamžitou platností. Odvolání má odkladný účinek.

e)      zánikem sdružení bez právního nástupce

f)       úmrtím.

3.   Práva a povinnosti členů

3.1. Práva členů

3.1.1. Členové sdružení mají tato práva:

a)      každý člen sdružení má právo účasti na valné hromadě, právo hlasování, právo volit a právo být volen do orgánů sdružení.

b)      každý člen s právem hlasovacím má jeden hlas.

c)       každý člen má právo účastnit se na práci a činnosti sdružení, navrhovat jeho další zaměření a aktivity, využívat služeb sdružení, být informován o činnosti sdružení.

3.2. Povinnosti členů

3.2.1.  Mezi hlavní povinnosti členů náleží:

a)      dodržovat tyto stanovy a jimi se řídit, plnit usnesení orgánů sdružení,

b)      platit členské příspěvky podle rozhodnutí představenstva sdružení,

c)       dle svých možností se aktivně podílet na práci a činnosti sdružení a jeho orgánů

d)      hradit jím čerpané služby sdružení, pokud tyto budou poskytovány sdružením za úplatu podle rozhodnutí představenstva.

4.   Orgány sdružení

4.1. Orgány sdružení tvoří:

a)      valná hromada

b)      představenstvo

 

4.2. Valná hromada

4.2.1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. Schází se na řádném zasedání jedenkrát ročně. Toto se koná vždy do 30 dnů od začátku akademického roku.

4.2.2. Může být rozhodnutím představenstva svolána mimořádná Valná hromada a to na základě vlastního rozhodnutí představenstva, nebo na žádost nejméně 10% členů sdružení, doručené písemně představenstvu sdružení. Toto potom musí svolat Valnou hromadu do 30 dnů po obdržení žádosti.

4.2.3. Oznámení o místu a času Valné hromady musí být prezentováno v okruhu působnosti členů a elektronickou formou jednotlivým členům a to v předstihu nejméně 10 dní.

4.2.4. Do výhradní působnosti Valné hromady náleží:

a)      volba a odvolání představenstva,

b)      rozhodování o zásadních koncepčních otázkách činnosti sdružení, schvalování stanov sdružení, jejich změn a dodatků,

c)       schvalování hospodářské činnosti a hospodaření sdružení včetně rozpočtu sdružení,

d)      rozhodování o ukončení činnosti sdružení včetně jmenování likvidátora, rozhodování o sloučení sdružení s jiným sdružením.

4.2.5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna:

a)      Při celkovém počtu do 50 řádných evidovaných členů nejméně 50 %

b)      při celkovém počtu 51-100 řádných evidovaných členů nejméně 30 %

c)       při celkovém počtu 101-200 řádných evidovaných členů nejméně 20 %

d)      při celkovém počtu 201 a více řádných evidovaných členů nejméně 41 členů.

4.2.6. Každý člen má jeden hlas. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Pro usnesení o volbě a odvolání představenstva je nutný souhlas 3/5 přítomných členů.

4.2.7. Valnou hromadu (řádnou i mimořádnou) svolává předseda, nebo místopředseda představenstva sdružení současně s oznámením programu jednání.

4.2.8. Valnou hromadu řídí pověřený člen představenstva, který zajišťuje zápis z jednání usnesení a po jeho schválení Valnou hromadou jej autorizuje svým podpisem.

4.3. Představenstvo

4.3.1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Je voleno Valnou hromadou na období jednoho roku a je mu přímo odpovědno.

a)      Představenstvo je složeno z 5 členů.

4.3.2. Pokud se v průběhu funkčního období některý člen představenstva své funkce vzdá, nebo jeho členství bude ukončeno, kooptují ostatní členové představenstva z řad členů sdružení jiného člena. Ten se stává členem představenstva až do volby nového představenstva Valnou hromadou.

4.3.3. Členy představenstva jsou Předseda a 4 Místopředsedové, tito jsou voleni do svých funkcí Valnou hromadou.

4.3.4. Představenstvo plní na základě účelné dělby práce tyto hlavní úkoly:

a)      zajišťuje usnesení Valné hromady a plnění koncepčních i dílčích úkolů sdružení,

b)      řídí a odpovídá za hospodaření sdružení včetně daňových náležitostí, sestavuje rozpočet sdružení a tento kontroluje,

c)       rozhoduje o výši členských příspěvků,

d)      rozhoduje o přijetí čestných a mimořádných členů sdružení, o vyloučení ze sdružení, vede evidenci členů sdružení

e)      svolává řádnou a mimořádnou Valnou hromadu,

f)       koordinuje a zajišťuje jednotlivé aktivity sdružení, za tím účelem může zřizovat jednotlivé sekce, tyto přímo nebo metodicky řídit,

g)      rozhoduje o přijetí věcných darů a sponzorských příspěvků,

h)      předkládá 1x ročně Valné hromadě zprávu o své činnosti a činnosti sdružení.

4.3.5. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nejméně jedna polovina členů. Pro přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pro rozhodnutí o výši členských příspěvků je nutná přítomnost 2/3 všech členů představenstva a souhlas 2/3 přítomných.

4.4. Předseda sdružení

4.4.1.  Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení.

4.4.2. Do pravomoci Předsedy sdružení patří:

a)      organizovat a řídit práci a jednání Představenstva,

b)      vystupovat jménem sdružení,

c)       usnadňovat a podporovat pravidelnou komunikaci mezi koordinátory projektů,

d)      navazovat spolupráci s organizacemi podobného zaměření,

e)      řídit zasedání Valné hromady,

f)       předkládat Valné hromadě zprávu o činnosti Představenstva,

g)      dohlížet na způsob prezentace sdružení v mluvené, tištěné i elektronické podobě.

 

4.5. Místopředseda pro administrativu

4.5.1. Místopředseda pro administrativu zastupuje Předsedu sdružení při jeho nepřítomnosti.

4.5.2. Místopředseda pro administrativu je odpovědný za hospodaření organizace.

4.5.3. Do pravomoci Místopředsedy pro administrativu patří:

a)      dohlížet nad administrativními záležitostmi organizace,

b)      předkládat Valné hromadě zprávu o činnosti Představenstva,

c)       podávat na Valné hromadě a na zasedáních Představenstva aktuální informace

d)      hospodaření a o stavu majetku organizace,

e)      navrhovat způsob využití finančních prostředků organizace,

f)       předkládat Valné hromadě návrh rozpočtu a účetní závěrku organizace.

 

4.6.  Ostatní Místopředsedové

4.6.1. Představenstvo se kromě Místopředsedy pro administrativu sestává z dalších tří volených Místopředsedů.

4.6.2. Valná hromada rozhoduje o rozdělení práce a označení pozic Místopředsedů pro následující období vždy před volbou členů do těchto pozic.

 

 

 

5.   Hospodaření sdružení

5.1. Hospodaření sdružení se řídí platnými předpisy o hospodaření občanských sdružení, tj. daňovými, účetními i pracovně právními předpisy. Sdružení hospodaří na základě návrhu rozpočtu zpracovaného představenstvem a schváleného Valnou hromadou.

 

6.   Závěrečná ustanovení

6.1.1. Tyto stanovy byly schváleny a přijaty ustavujícím shromážděním členů sdružení, konaném dne 7. 11. 2011 v Praze.

6.2.  Tyto stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení Valné hromady sdružení dvoutřetinovou většinou hlasů.

6.3. V Praze dne 7. listopadu 2011